صفحه ۲۶۲ _ آیه ۱ تا ۱۵ سوره حجر
صفحه ۲۶۳ _ آیه ۱۶ تا ۳۱ سوره