باسمه الرقیب الحسیب

انسانیت مسئولین چون گم شود هر روز چیزی در مملکت گم می شود!