بسم الله الرحمن الرحیم

سؤال:

نوافل روزانه را در چه اوقاتی می توان بجا آورد؟

طبق نظر مقام معظم رهبری:

وقت نافله‌ى ظهر از زوال است تا آن كه سايه‌ى شاخص دو سبع (دو هفتم) شود .
وقت نافله‌ى عصر تا وقتى است كه سايه به چهار سبع ( چهار هفتم ) شاخص برسد و بلكه وقت نافله باقى است تا آخر وقت اجزاء ظهر و عصر.
وقت نافله‌ى مغرب از حين فراغ از فريضه است تا زوال حمره‌ى مغربيه.
وقت نماز وتيره كه نافله‌ى عشاء است ممتدّ است تا آخر وقت عشا.
وقت نافله‌ى صبح از طلوع فجر اولى است تا ظاهر شدن سرخى طرف مشرق و جايز است به جا آوردن او را بعد از نماز شب پيش از فجر اگر چه در نيمه‌ى شب بلكه پيش از نصف شب باشد، و باید دراین صورت نماز شب را بر آن مقدّم دارد .

پ.ن


اصطلاحات:
شاخص:چوب، ميله و مانند آن‌را (كه شاخص نام دارد) به صورت عمودى و راست، در زمين هموار فرو برند، سايۀ آن در صبح كه آفتاب طلوع مى‌كند، به طرف مغرب است و هر چه آفتاب بالا مى‌آيد، سايۀ آن كم مى‌شود و در شهرهاى ما، در اول ظهر شرعى به آخرين درجۀ كمى خود مى‌رسد و ظهر كه گذشت، سايۀ آن به طرف مشرق برمى‌گردد و هر چه آفتاب رو به مغرب مى‌رود، سايه زيادتر مى‌شود.


حُمرۀ مَشرقيّه: سرخى پديد آمده در طرف شرق افق قبل از طلوع آفتاب و هنگام غروب آن.

حُمرۀ مغربيه :سرخى پديد آمده در طرف غرب .


العروة الوثقی ، فصل فی اوقات رواتب،مساله 1 و4 و5 و6

منبع:اسک دین