سرمه دوزي روي ترمه از جمله هنرهاي پر طرفدار و محبوب در بين بانوان است كه اين روزها مورد توجه بيشتري قرار گرفته است . سرمه دوزي حروف نكات بسياري دارد كه با سرمه دوزي نقوش متفاوت است . در اينجا به برخي از مهمترين نكات اموزش سرمه دوزي به ويژه سرمه دوزي حروف روي ترمه اشاره كرده ام .
براي دوخت حروف حركت دوخت شما درست مانند حركت گردش قلم مي باشد . شما مي توانيد قبلا حركت دوخت را با هاشور مشخص فرماييد .از منجوق هاي گرد استفاده مي كنيم . دو سر دوخت بايد از خط خارج نشود .زاويه ي دوخت خود را مطابق گردش قلم كم و زياد كنيد .اسامي و يا جملات مورد نظر را توسط فتوكپي به اندازه ي دلخواه برسانيد . آنگاه دور آن را پر رنگ كنيد و سپس هاشور زده ، مطابق خطوط هاشور دوخت خود را انجام دهيد .دوخت ترمه ي تصوير بالا با منجوق هاي مرواريدي ، يك نوآوري و تركيب جديد از دوخت هاي سنتي و مدرن است .
* انواع طرح سرمه را مي توانيد به عنوان اپليكه قابل نصب دور يقه ، روي لباس ، حاشيه ي لبه پايين تاپ عروس ، دور يقه ي لباس عروس استفاده كنيد .* سنگدوزي روي لباس عروس و حاشيه هاي قابل استفاده براي لبه ي آستين و دور يقه ، تك بوته هاي سنگدوزي ، آموزش سرمه دوزي حرير سنگدوزي شده قابل استفاده روي لباس هاي مختلف و …